REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


„Nowe umiejętności szansą na sukces”
współfinansowanym przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Nowe umiejętności szansą na sukces”, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.

2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

3. Beneficjent/Wnioskodawca - Powiat Kraśnicki, al. Niepodległości 20, 23 – 204 Kraśnik.

4. Projektem objęte zostały Zespoły Szkół z terenu Powiatu Kraśnickiego:

4a. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku im. Juliusza Słowackiego w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśniku, w którego skład wchodzą:

1)         Technikum Nr 3,

2)         Branżowa  Szkoła I stopnia nr 2,

4b. Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu, ul. Kościuszki 22, 23-235 Annopol, w którego skład wchodzą:

1)         Technikum w Annopolu,

2)         Branżowa Szkoła I stopnia w Annopolu,

4c. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72A, 23-275 Gościeradów, w którego skład wchodzą:

1)         Technikum w Wólce Gościeradowskiej,

4d. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku im. Tadeusza Kościuszki, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik, w którego skład wchodzą:

1)         Technikum Nr 1 w Kraśniku

5. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 350 uczniów 6 szkół do wymagań rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 26 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu i podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem.

6. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu:
od 01 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

7. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
Al. Niepodległości 20, 23 – 204 Kraśnik, pok 202, tel. 81 826 17 88.

 

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Nowe umiejętności szansą na sukces” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

2. Regulamin- należy rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pewnym krokiem w przyszłość” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

3. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Powiat Kraśnicki, Al. Niepodległości 20,
23 – 204 Kraśnik.

4. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

5. Szkoła – Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23 -204 Kraśnik, Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu, Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku.

6. Kandydat – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w Projekcie.
7. Uczeń/uczennica - należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia szkoły wymienionej w  § 1 pkt 4.

8. Nauczyciel - należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę kształcenia zawodowego zatrudnionego/ą w szkole wymienionej w  § 1 pkt 4.

9. Uczestnik – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, nauczyciela/nauczycielkę który/a złożył dokumenty określone w § 7 pkt 4/5, został zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem, bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego
w Projekcie.

10. Kierownik projektu – należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego
w Kraśniku, któremu powierzone zostały obowiązki Kierownika projektu.
11. Asystent kierownika projektu – należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego w Kraśniku, któremu powierzone zostały obowiązki Asystenta kierownika projektu.

12. Koordynator Szkolny – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej, odpowiedzialne za organizację i realizację projektu w szkole.
13. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół projektowy powołany Zarządzeniem Starosty składający się z: Kierownika projektu, Asystenta kierownika projektu
i 4 Koordynatorów Szkolnych, weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listy Uczestników.
14. Stażach/Praktykach – należy przez to rozumieć płatne zajęcia praktyczne wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizowane dla uczniów w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu, odbywające się w wytypowanych przez Koordynatora Szkolnego podmiotach.

15. Uczestnik stażu/praktyk – należy przez to rozumieć Uczestnika zakwalifikowanego
do udziału w projekcie jako ucznia szkoły spełniającego kryteria naboru zawarte
we wniosku o dofinansowanie, który podpisze umowę o staż zawodowy/praktykę.
16. Studiach/szkoleniach specjalistycznych - należy przez to rozumieć podjęcie przez nauczyciela/nauczycielkę nauki w celu podniesienia kwalifikacji, doskonalenia praktycznych umiejętności w danym zawodzie.

17. Pracodawca – należy przez to rozumieć podmiotu którego organizowany jest staż zawodowy/praktyka, określany w dalszej części także jako przyjmujący na staż/praktykę.

 

 § 3

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami Projektu będzie 350 uczniów/uczennic i 26 nauczycieli/nauczycielek
szkół wymienionych w § 1 pkt 4 w minimalnej liczbie przypadającej na daną szkołę:

1. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku :

a)         Technikum Nr 3, minimum 122 uczniów/uczennic

b)         Branżowa  Szkoła I stopnia Nr 2, minimum 40 uczniów/uczennic

c)         17 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku;

2. Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu:

a)         Technikum w Annopolu, minimum 41 uczniów/uczennic

b)         Branżowa Szkoła I stopnia w Annopolu, minimum 41 uczniów/uczennic

c)         6 nauczycieli Zespołu Szkół w Annopolu

3. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej:

a)         Technikum w Wólce Gościeradowskiej, minimum 58 uczniów/uczennic

4. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku:

a)              Technikum Nr 1 w Kraśniku, minimum 48 uczniów/uczennic

b)             3 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku

 

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

I. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa w Projekcie są:

1. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku:

a) uczniami/uczennicami klas I – III Technikum Nr 3 w Kraśniku: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;

b) uczniami/uczennicami klas I - II Branżowej  Szkoła I stopnia nr 2: mechanik pojazdów samochodowych;

c) nauczycielami/nauczycielkami kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu
 w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku.

2. Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu:

a)         uczniami/uczennicami klas I-II Technikum w Annopolu: technik budownictwa, technik ekonomista.

b)         uczniami/uczennicami klas I-II Branżowej Szkoły I stopnia w Annopolu: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk.

c)         nauczycielami/nauczycielkami kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Annopolu

3. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej:

a)         uczniami/uczennicami klas I-III Technikum w Wólce Gościeradowskiej: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku:

a)         uczniami/uczennicami klas II-III Technikum Nr 1 w Kraśniku: technik informatyk

b)         nauczycielami/nauczycielkami kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku

 

III.  Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby które zadeklarowały udział w projekcie i w wyznaczonym terminie dostarczyły do Koordynatora Szkolnego lub Biura Projektu kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej.

 

IV. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie wypełnionego przez Kandydata:

a) Formularza zgłoszeniowego ucznia / uczennicy, nauczyciela / nauczycielki
do Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych (zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik Nr 1U/1N),

b)  Deklaracji uczestnictwa w Projekcie ucznia / uczennicy, nauczyciela / nauczycielki (zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik Nr 2U/2N).

 

V. Dokumenty muszą być opatrzone podpisem Kandydata.

VI. W przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą zostać dodatkowo podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.

VII. Formularze zgłoszeniowe należy składać do Koordynatora Szkolnego lub w Biurze Projektu.

VIII. Złożone przez Kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 5

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 

 

I. Wsparcie dla Uczestników – Uczeń/Uczennica w ramach Projektu obejmuje:

1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – szkolenia/kursy dla uczniów Technikum Nr 3:
a) „Posługiwanie się aparaturą pomiarową, przygotowanie do uzyskania uprawnień SEP do 1 kV" (2 gr po 10 os x 40 godzin =80godz.)

b) „Obsługa nowoczesnych układów mechatronicznych samochodowych" (2 gr po 10 os x 40 godzin =80godz.)

c) „Prawo jazdy komputerowe" (2 gr po 10 os x 40 godzin =80godz.)

d) „Organizacja ruchu turystycznego" 12 os. (1gr po 12 os x 40 godzin =40godz.)

e) „Programowanie obrabiarek CNC" 20 os. (2 gr po 10os x 40 godzin =80godz.)

f) „Monter instalacji fotowoltaicznych" 10 os. (1 gr po 10os x 40 godzin =40godz.)

g) „Spawanie w osłonie gazów metodą MG- 20 os. (2 gr po 10os x 40 godzin =80godz.)

h) Zajęcia laboratoryjne na Uczelniach wyższych 40os. - wyjazd na 1 dzień.

i)  Kursu Uprawnienia branżowe ECDL - 20 osób.

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – szkolenia/kursy dla uczniów Technikum w Annopolu:

a) „Biuro rachunkowe” (1 gr x 21 osób x 30 godzin)

b) „Moja firma” (1 gr x 21 osób x 30 godzin)

c) „Młody budowlaniec” (1 gr po 14 os x 30 godzin =30godz)

d) „Konstruktor. Młody projektant (1 gr po 14 os x 30 godzin =30godz)

3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – szkolenia/kursy dla uczniów Technikum w Wólce Gościeradowskiej:

a) „Kurs chemizacyjny” (1 gr po 20 os x 20 godzin =20godz.)

b) „Warsztaty kulinarne "Kucharz"(1 gr po 8 os x 40 godzin =40godz.)

c) „Organizacja imprez okolicznościowych z obsługą kelnerską" (20 godz.)

d) „Szkolenie Dietetyk (20 godz.)

e) „Zajęcia w Piekarni w Karczewicach” (25 os.)

f) „Zajęcia praktyczne wyjazdowe - zajęcia w Guciowie (25 os.)

f) „Zajęcia praktyczne wyjazdowe laboratoryjne na Uczelni (25 os.)

4. Współpraca z pracodawcami – organizacja płatnych staży i praktyk.

            a) Staże – 160 godz. x 173 uczniów/uczennic w terminach:
            czerwiec 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.

            czerwiec 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

czerwiec 2019 r. – 30 sierpnia 2020 r.

            b) Praktyki – 160 godz. x 81 uczniów/uczennic, w terminach:

            czerwiec 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.

            czerwiec 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

czerwiec 2019 r. – 30 sierpnia 2020 r.

5. Jeden uczeń/uczennica może uczestniczyć w kilku formach wsparcia (zarówno
w dodatkowych zajęciach specjalistycznych jaki i stażu/praktyce) w ramach całego Projektu.

II. Wsparcie dla Uczestników – Nauczyciel/Nauczycielka w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

 1. Współpraca szkół ze szkołami wyższymi – studia podyplomowe/ Szkolenia/kursy::

1a) Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku:

a)     Odnawialne źródła energii  - 350 godz/3 semestry- 3 osoby,

b)    Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego  dla nauczyciela przedmiotów zawodowych ZS nr 3 - 230godz/2 semestry- 1 osoba,

c)     Programowanie obrabiarek CNC dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS nr 3 - 285 godz/2 sem. – 2 osoby,

d)    Opłata za kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS nr 3 -  certyfikat A1 z języka angielskiego 120 godz – 15 osób,

e)     Opłata za kurs kwalifikacyjny Systemy operacyjne, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi , projektowanie sieci LAN - opłata za egzamin/ 2 sem.- 1 osoba,

f)     Opłata za kurs spawalniczy - spawanie w osłonie gazów metodą MAG(135) dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS nr 3 - 120godz- 2 osoby,

1b) Zespół  Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu:

a)     Szkolenie Rachunkowość bez tajemnic - 13 godzin -3 osoby,

b)    Szkolenie Kodeks pracy 2016 - 15 godzin – 3 osoby,

c)     Szkolenie e-Prawnik 3.0: Umowy i pisma dla Twojej firmy - 20 godzin- 3 osoby,

d)    Szkolenie Subiekt krok po kroku - 12godz- 3 osoby,

e)     Szkolenie Rewizor krok po kroku - 10godz – 3 osoby,

f)     Szkolenie Gratyfikant GT krok po kroku- 10godz- 3 osoby,

g)     Szkolenie Rachmistrz nexo krok po kroku 10 godz.- 3 osoby,

h)    Szkolenie Podstawy kosztorysowania oraz zastosowanie NORMA - 32 godz- 2 osoby,

i)      Szkolenie MS Project 2013 - w zarządzaniu projektami - 32godz- 2 osoby,

j)      Szkolenie Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów -24godz- 2 osoby,

k)    Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych -budownictwo- 350godz/3 sem -1 osoba.

1c) Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku:

a)     Studia podyplomowe, Administrowanie sieciami komputerowymi - 200 Godzin /2 semestry certyfikat CISCO- 3 osoby.

           

 

§ 6

KRYTERIA UCZESTNICTWA W STAŻU/PRAKTYKACH

1. Do stażu/praktyk w ramach projektu może zostać zakwalifikowany uczeń/uczennica, który/a spełni łącznie następujące warunki:

a) posiada status ucznia szkoły wskazanej w § 3,

b) otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie – w przypadku osób niepełnoletnich,

c) dopełni wszystkich formalności określonych w § 4.

2. Jeden uczeń/uczennica może uczestniczyć w różnych formach wsparcia (dodatkowe zajęcia specjalistyczne, staż/praktyka) w ramach całego Projektu.

3. Do udziału w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych w ramach Projektu może zostać zakwalifikowany nauczyciel/nauczycielka, który/a spełni łącznie następujące warunki:

a) jest nauczycielem/nauczycielką kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu w szkole wskazanej w § 3,

b) otrzyma rekomendację Dyrektora szkoły,

c) dopełni wszystkich formalności określonych w § 4.

4. Jeden nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w kilku formach wsparcia (zarówno
w studiach podyplomowych, jak i w rekomendowanych szkoleniach/kursach) w ramach całego Projektu.

§ 7

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

I. Przebieg procesu Rekrutacji.

1. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się oddzielnie na 2017 i 2018 rok.

a) Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek przypadające na rok akademicki 2017/2018 odbywać się będzie w IV kwartale 2017 r.,
a przypadających na rok akademicki 2018/2019 w III-IV kwartale 2018 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2

b) Rekrutacja uczniów/uczennic na dodatkowe zajęcia specjalistyczne przypadające
odbywać się będzie w IV kwartale 2017 r., I,III  kwartale 2018 r. oraz I kw. 2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2;

c) Rekrutacja uczniów/uczennic do stażów/praktyk przypadających na 2018 r. odbywać się będzie w I kwartale 2018 r., a przypadających na 2019 r. w II kwartale 2019 r. a przypadających na 2020 r. w II kwartale 2020 r, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała, poza terminami wyznaczonymi w ust. 1, do momentu zrekrutowania pełnej grupy.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:

I etap - rozpowszechnienie informacji o projekcie. Informacje na temat rekrutacji do projektu będą dostępne na stronie internetowej Beneficjenta i Szkoły, będą rozpowszechniane przez nauczycieli zarówno wśród uczniów jak i rodziców.

II etap - nabór dokumentów  kandydatów oraz ich weryfikacja formalna przez Komisję rekrutacyjną. Dokumenty rekrutacyjne o których mowa w ust. 4 i 5 będą dostępne na stronie internetowej Beneficjenta i Szkoły, Biurze Projektu oraz Koordynatora Szkolnego.

III etap – postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

            a) weryfikację złożonych dokumentów wskazanych w pkt. 4 i 5 pod względem    formalnym oraz merytorycznym,

            b) przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
            oraz listy rezerwowej.

IV etap – poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie za pośrednictwem Koordynatora Szkolnego poprzez wywieszenie w szkole na tablicach ogłoszeniowych
list uczestników.

  4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych nauczyciela/nauczycielki stanowi:

            a) Formularz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 1N do Regulaminu wraz z oświadczeniem
            o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

            b) Deklaracja uczestnictwa – Załącznik Nr 2N do Regulaminu wraz z oświadczeniem
            o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku,

c) Rekomendacja Dyrektora szkoły.

5. Komplet dokumentów zgłoszeniowych ucznia/uczennicy stanowi:

            a) Formularz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 1U do Regulaminu wraz  z oświadczeniem
            o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pisemnej zgodzie         rodziców/prawnych opiekunów – w przypadku niepełnoletniego ucznia/uczennicy;
            b) Deklaracja uczestnictwa – Załącznik Nr 2U do Regulaminu wraz z oświadczeniem
            o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.

6. W przypadku uchybień formalnych w dokumentach zgłoszeniowych Kandydat może zostać poproszony bezpośrednio, drogą mailową lub telefoniczną o uzupełnienie braków w ciągu dwóch dni roboczych.

7. Dokumenty, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 2 dni od wezwania, nie będą rozpatrywane.

8. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista
zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową, przy czym liczba Kandydatów
na liście podstawowej nie może przekroczyć zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie Projektu.
9. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe
jest w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie lub skreślenia Uczestnika
z listy podstawowej.

10. Uczestnik Projektu może zostać skreślony/a z listy uczestników:

a) na wniosek: opiekuna stażu/praktyki, Koordynatora szkolnego w związku
z  rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa,

b) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności  w formach wsparcia (powyżej       20% w stosunku do ilości godzin wszystkich zajęć),

c) skreślenia z listy uczniów danej szkoły,

d) z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równości szans
  i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania Kandydatów udziałem
  w projekcie, przeprowadzone zostaną działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy,  rozesłanie informacji do rodziców uczniów/uczennic).
 3. Beneficjent sporządzi protokół z rekrutacji zawierający listę osób zakwalifikowanych
  do Projektu oraz listę rezerwową Kandydatów.
 4. Rekrutacja na zajęcia dające dodatkowe uprawnienia Uczestnikom odbędzie się po zakończeniu zajęć specjalistycznych, po których zostanie przeprowadzony test kompetencji i umiejętności. Wyniki testu będą podstawą do zakwalifikowania Uczestnika na kurs kończący się egzaminem. Uczestnik otrzyma certyfikat, po zdaniu egzaminu
  z wynikiem pozytywnym.

 

§ 8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w formach wsparcia zgodnie
  z ich programem i harmonogramem, każdorazowo potwierdzanego własnoręcznym podpisem na liście obecności
 2. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych (np. choroba)
  i wymagają pisemnego usprawiedliwienia.
 3. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.
 4. Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

§ 9

ZASADY REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK

1. Staż/Praktyka odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy:

Beneficjentem a podmiotem przyjmującym uczestnika na staż/praktykę – Pracodawcą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu.

2. Przedmiotem umów jest odbywanie przez uczestnika projektu stażu/praktyki
u przyjmującego na staż/praktykę za wynagrodzenie wypłacane w formie stypendium
za staż/praktykę płatne przez Beneficjenta po wypełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym regulaminie i umowie dot. odbycia stażu/praktyki.

3. W ramach stażu/praktyki uczestnik zobowiązany jest do realizacji założeń projektowych,
tj. wykonania czynności i zadań zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem stażu/praktyki.
4. W ramach stażu/praktyki Przyjmujący na staż/praktykę zobligowany jest do umożliwienia Stażyście/Praktykantowi zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

§ 10

ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU

1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Kierownika Projektu.
2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia, w tym liczby przeprowadzonych szkoleń, kursów i egzaminów, uczestników Projektu, godzin praktyk i staży, zajęć na studiach podyplomowych.

3.Ewaluacja prowadzona będzie przez Kierownika Projektu przy współpracy
z Koordynatorem szkolnym w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości, za pomocą odpowiedniej metodologii w celu poprawy jakości podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakie projekt ma realizować.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu u Koordynatora szkolnego, w siedzibie Biura Projektu,
na stronie internetowej Beneficjenta i szkoły.

3. Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego do Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję
co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian
w przepisach dotyczących RPO WL 2014 – 2020, o czym niezwłocznie poinformuje
na stronach internetowych Beneficjenta i szkoły.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dot. Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. W przypadku zmian w Regulaminie uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1N - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki do Projektu z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Załącznik Nr 1U - Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do Projektu z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych i pisemną zgodą Rodziców/ Prawnych opiekunów;

Załącznik Nr 2N - Deklaracji uczestnictwa  nauczyciela/nauczycielki w Projekcie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku;

Załącznik Nr 2U - Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na upowszechnianie wizerunku.

 

 

 

                                                           

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Dzień Otwartych Drzwi 2018
Zaszyfrowany adres tej strony